Książka Zamknięcie ksiąg na koniec 2020 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

Zamknięcie ksiąg na koniec 2020 roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych

4 opinii

Autor: Zysnarska Anna

, Anna Zysnarska, jednostki budżetowe, gminy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2019 Isbn 9788378041801


W pierwszej części autorka szczegółowo omawia proces przygotowania ksiąg do zamknięcia roku, przygotowanie danych do bilansu, ze szczególny uwzględnieniem zasad przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych
Druga część koncentruje się na zasadach sporządzania poszczególnych części sprawozdania finansowego:
- bilansu oraz bilansu z wykonania budżetu;
- skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego;
- rachunku zysków i strat;
- zestawienia zmian w funduszu jednostki sprawozdań łącznych na koniec roku.

Charakteryzując poszczególne elementy sprawozdania autorka przedstawia zasady wyceny aktywów i pasywów, a także prezentuje schematy ewidencyjne związane z ustaleniem wyniku finansowego na koniec roku.
Książka opracowana w oparciu o przepisy:
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289);
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375);
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).